Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Obornikach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oborniki
 • Urząd Skarbowy w Obornikach
  ul. Rynek 4
  64-600 Oborniki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, wprowadzanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym deklaracji i zeznań rocznych składanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wraz z korektami,
 • przyjmowanie, wprowadzanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług,
 • wyjaśnianie z podatnikiem stwierdzonych niezgodności na deklaracjach podatkowych,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w stosunku do deklaracji podatkowych,
 • czynności związane z obsługą aktów notarialnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, ustaw o podatku dochodowym, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • obowiązkowość i komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy w administracji podatkowej,
 • przeszkolenie z obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie skarbowym,
 • dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „Oferta pracy – US Oborniki ”

Inne informacje:


  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618455557.