Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bieżącej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej i Postępowań Podatkowych w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz
 • Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
  ul. Fabryczna 1a
  62-800 Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych ,
 • kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • tworzenie rejestrów dokumentów podatkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ,
 • przekazywanie do składnicy akt odpowiednio skompletowanych, poukładanych i opisanych dokumentów
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa,
 • rozdzielanie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy wg dekretacji kierownika,
 • prowadzenie korespondencji z podatnikami i innymi instytucjami,
 • rozpatrywanie wniosków i podań interesantów w oparciu o wskazówki przełożonego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w budynku urzędu,
  budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • dokładność i skrupulatność,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych m.in. POLTAX, CZM,VIES, BA, SPeD
 • chęć do uzupełniania wiedzy,
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy – DWUS w Kaliszu”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.