Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ds. obsługi bieżącej i przetwarzania danych
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu
  ul. Targowa 1
  62-800 Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających mających na celu formalne stwierdzenie poprawności składanych dokumentów w celu zapewnienia poprawności wprowadzanych informacji do bazy danych
 • wprowadzanie danych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów do systemu informatycznego w celu zapisania ich w bazie danych
 • obsługa stanowiska informacyjnego w celu udzielenia wyjaśnień, informacji, wydawania formularzy podatkowych, przyjmowania deklaracji, itp.
 • dokonywanie innych czynności mających na celu reagowanie na naruszenie przepisów prawa podatkowego ( np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczeń, itp.)
 • przygotowywanie danych do zaświadczeń, zapytań innych organów w celu potwierdzenia stanu faktycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w budynku urzędu,
  budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (brak podjazdu do budynku, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • komunikatywność
  • umiejętność  pracy w zespole
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętność analitycznego myślenia, argumentowania
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • wysoka kultura osobista
  • odporność na stres
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym
 • umiejętność obsługi aplikacji komputerowej POLTAX
 • doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  „oferta pracy – DUS w Kaliszu”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 768 20 31