Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Pile

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • Urząd Skarbowy w Pile
  ul. Kossaka 106
  64-920 Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Poszukiwanie majątku oraz wykonywanie czynności egzekucyjnych związanych ze stosowaniem i realizacją środków egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych/zarządzeń zabezpieczenia.
 • Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia oraz wszystkich czynności i zdarzeń dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w aplikacji EGAPOLTAX.
 • Przygotowywanie projektów pism i postanowień organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
 • Dokonywanie rozliczeń przelewów bankowych dotyczących wyegzekwowanych kwot.
 • Rozliczanie się z należności pobranych od zobowiązanych w obowiązujących terminach.
 • Przyjmowanie klientów urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą US – w terenie,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – obiekt pięciokondygnacyjny, wyposażony w windę. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na II piętrzę.
  – budynek nie w pełni uwzględnia potrzeby pracowników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do pomieszczeń biurowych na I, III i IV piętrze dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (kilku stopniowa różnica poziomów między starą a nową częścią budynku).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnej oraz przepisów szeroko rozumianego prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres (opanowanie w sytuacjach trudnych),
  • wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź prawnicze,
 • 3 miesiące doświadczenia w pracy w administracji podatkowej,
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
 • prawo jazdy B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy -EA -Piła”

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 2681115 lub 67 2526310.