Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Pierwszym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gniezno
 • Urząd Skarbowy w Gnieźnie
  ul. Spichrzowa 4
  62-200 Gniezno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach: określenia wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczenio
 • stwierdzenia nadpłaty;
 • wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z decyzji oraz innych dokumentów z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych;
 • analiza materiałów zgromadzonych do protokołów kontroli podatkowych pod kątem wszczęcia lub odstąpienia od wszczęcia postępowania podatkowego albo przyjęcia pokontrolnej korekty deklaracji;
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych po zakończonych kontrolach podatkowych;
 • opracowywanie postanowień w sprawie kosztów postępowania;
 • obsługa i odnotowywanie dokumentów i spraw w aplikacji Biblioteka Akt;
 • inne zlecone przez przełożonego zadania do realizacji;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie w pozycji siedzącej
  – praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w budynku jest winda
  – odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów i różnic w poziomie podłóg wewnątrz budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie maturalne, preferowane wyższe prawo, administracja lub inny kierunek o specjalności ekonomia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku
  • znajomość przepisów prawa podatkowego ,Ordynacja podatkowa , podatek doch., podatek VAT
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku objętym naborem

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  Nabór US Gniezno Referent PP1

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony z możliwością późniejszego przedłużenia. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 423 78 87.