Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych oraz Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przeworsk
 • Urząd Skarbowy w Przeworsku
  ul. Tysiąclecia 1
  37-200 Przeworsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w celu określenia w prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz ustalenia zobowiązań podatkowych,
 • opracowywanie i udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę skarbową uprawnionym organom i instytucjom zewnętrznym do celów prowadzonych przez te organy postępowań,
 • sprawdzanie pod względem formalnym złożonych dokumentów oraz wprowadzanie i zatwierdzanie danych z deklaracji i innych dokumentów do systemu informatycznego w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych w Urzędzie,
 • prowadzenie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych Urzędu w celu zapewnienia poprawności i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach złożonych przez podatników, płatników oraz inne zobowiązane podmioty,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane
  w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy
  z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość kontaktu z podatnikami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym dwukondygnacyjnym budynku biurowym (brak dźwigu osobowego). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • odporność na stres
  • umiejętność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych np. POLTAX, SSP, CZM

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów


Inne informacje:

  Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej
  w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty złożone lub nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia. Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl), list motywacyjny – powinny zawierać datę i własnoręczny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą
  e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej o terminie kolejnego etapu naboru.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www. rzeszow.apodatkowa.gov.pl.
  Metody i techniki naboru:
  I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  II etap: Pisemny test wiedzy,
  III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.100 zł.
  Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, za wyjątkiem kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, podlegają zniszczeniu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty pozostałych kandydatów, wymienionych w tym protokole, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 671, (17) 85 03 631.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.