Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi klientów w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Zachodniopomorski Urząd Skarbowy Szczecinie,
  ul. Mieszka I 33, 70-011 Szczecin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja merytoryczna i formalna składanych przez klientów deklaracji oraz pozostałych pism, a także wsparcie zadań innych komórek,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w oparciu o dokumenty źródłowe,
 • obsługa bezpośrednia klientów,
 • weryfikowanie i kompletowanie dokumentacji w zakresie kas fiskalnych,
 • analizowanie przyczyn powstałych nadpłat i zaległości u podatnika,
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw podatkowych i dokumantach rejestracyjnych uprawnionym podmiotom, a w szczególności komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej i jednostkom organizacyjnym ZUS,
 • wprowadzanie do systemu komputerowego deklaracji, dokumentów i informacji, w tym decyzji innych organów,
 • kompletowanie, porządkowanie i archiwizowanie dokumentów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi procedurami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty zewnętrzne z podatnikami i klientami urzędu, z pracownikami innych urzędów, a także Izby Skarbowej w Szczecinie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko pracy na I piętrze,
  4) brak windy,
  4) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i procedur administracyjnych,
  • umiejętność interpretacji przepisów, analitycznego myślenia,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność budowania poprawnych kontaktów interpersonalych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii, administracji lub skarbowości,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – OB-1 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:

  „ Oświadczam, że:
  – nie byłem skazany/nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – nie posiadam obywatelstwa polskiego/posiadam obywatelstwo polskie.”

  Wypełnione oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-463.