Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw przetwarzania danych
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Szczecinie,
  ul. Michała Drzymały nr 5,
  70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemu POLTAX, wykonywanie systemowej weryfikacji dokumentów, sprawdzenie terminowości złożenia, poprawności rachunkowej, poprawności zastosowanego formularza dokumentu, możliwości wspólnego rozliczenia w celu udostępnienia odpowiednim komórkom organizacyjnym informacji zawartych w tych dokumentach,
 • sortowanie dokumentów zgodnie z przyjętymi zasadami podziału pracy, formowanie paczek i nadawanie numerów pomocniczych w celu umożliwienia dalszego przetwarzania jednorodnych dokumentów (tworzenia rejestrów, raportów, księgowania, wyszukiwania, archiwizowania, pozyskiwania danych statystycznych),
 • kontrola formalna dokumentów podatkowych pod kątem właściwości miejscowej, złożenia podpisu przez podatnika, płatnika lub pełnomocnika, sprawdzenie danych identyfikacyjnych, czytelności zapisów w celu wyeliminowania dokumentów zawierających braki formalne i błędy,
 • tworzenie raportów zeznań i deklaracji przekazywanych do innych komórek, sprawdzania raportów otrzymanych z innych komórek z zeznaniami i deklaracjami w celu udokumentowania przekazania ich do i z innych komórek,
 • rejestrowanie w systemie BIBLIOTEKA AKT deklaracji, zeznań i informacji, które nie mogą być wprowadzone do systemu POLTAX, dekretowanie tych dokumentów i tworzenie wydruków,
 • kwalifikowanie w uzasadnionych przypadkach dokumentu jako błędny uznany przez urząd, w celu wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich oraz błędów nie powodujących zmian kwoty podatku,
 • obsługa deklaracji, informacji i zeznań podatkowych składanych przez podatnika, płatnika lub pełnomocnika w formie elektronicznej w systemie SPED.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) ciągła praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) stanowisko na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • podstawowa znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, znajomość podstaw systemu podatkowego i ustaw podatkowych,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem ‘’oferta pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł. brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty za wysługę lat.


  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-492.