Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa i innych postępowań w zakresie funkcji wierzyciela
 • w Trzecim Referacie Spraw Wierzycielskich SW3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Trzeci Urząd Skarbowy Szczecinie,
  ul. Lucjana Rydla 65
  70-783 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie prowadzonych postępowań podatkowych z zachowaniem zasad i terminów określonych w obowiązujących przepisach, w tym gromadzenie informacji,
 • przygotowywanie działań nienależących do właściwości innych komórek organizacyjnych urzędu, w zakresie przysługujących wierzycielowi instrumentów prawnych do zabezpieczania i wykonania zobowiązań podatkowych,
 • wspomaganie prowadzenia spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz skarbu państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,
 • wspomaganie prowadzenia spraw w zakresie orzekania kar porządkowych,
 • obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań oraz ewidencjonowania dokumentów źródłowych i rozstrzygnięć w systemach informatycznych,
 • prowadzenie rejestrów spraw oraz sporządzanie informacji, sprawozdań z zakresu powierzonych spraw,
 • prowadzenie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z klientami urzędu, z pracownikami innych instytucji oraz ze stroną w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  ale nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji (pisemna i werbalna),
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność i systematyczność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 • obsługa aplikacji informatycznych POLTAX, POLTAX 2B, KONTROLA, EWIDENCJE, BIBLIOTEKA AKT,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • asertywność,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • szybkość i trafność w podejmowaniu decyzji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem „oferta pracy w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.501,58 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku stażowego za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-695 lub 91-48-03-764