Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej w zakresie podatków dochodowych
 • w Czwartym Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-4

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, ul. Michała Drzymały nr 5.
  70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających deklaracji i zeznań oraz korekt zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • podejmowanie czynności w zakresie korygowania błędnych zeznań podatkowych, sporządzanie autokorekt deklaracji zawierających błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami,
 • prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzenia nadpłaty dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego (zakończonych przyjęciem korekty), 4) weryfikowanie zasadności składanych korekt deklaracji,
 • rozpatrywanie zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego w trybie art. 16 lub 16a kodeksu karnego skarbowego,
 • prowadzenie czynności sprawdzających mających na celu ustalenie prawidłowości opodatkowania dochodów uzyskanych poza granicami RP, w ramach wymiany informacji o podatkach bezpośrednich,
 • współuczestnictwo w przyjmowaniu zeznań podatkowych osób fizycznych,
 • przekazywanie zeznań i deklaracji podatkowych zgodnie z właściwością miejscową, monitorowanie podatników w zakresie zmiany właściwości organu podatkowego właściwego dla niektórych kategorii podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty zewnętrzne z podatnikami i pełnomocnikami oraz z pracownikami innych organów,
  2) permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
  3) zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na drugim piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność planowania i organizowani pracy na własnym stanowisku,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • grzeczność i uprzejmość.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w powyższych kierunkach,
 • przeszkolenie z obsługi komputerowego POLTAX, POLTAX-2, BIBLIOTEKA AKT,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem ‘’oferta pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł. brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-492.