Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw badania zasadności zwrotów VAT
 • w Dziale Postępowań Podatkowych PP-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie,
  ul. Mieszka I 33, Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja merytoryczna i formalna składanych przez klientów deklaracji oraz korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług w związku ze zwrotami podatku VAT,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w oparciu o dokumenty źródłowe w celu zweryfikowania zasadności stosowania preferencyjnych stawek podatkowych i skróconych terminów zwrotów, wysokości deklarowanych zwrotów i nadpłat,
 • prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowanie projektu decyzji,
 • przygotowanie projektów stanowisk do wniesionych odwołań od wydanych decyzji,
 • zawiadamianie komórki karnej skarbowej o popełnieniu czynu zabronionego,
 • obsługa wniosków polskich podatników o zwrot podatku od wartości dodanej do administracji państw Unii Europejskiej oraz obsługa systemu VAT-REF.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty zewnętrzne z klientami urzędu oraz z pracownikami innych instytucji skarbowych,
  2) stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na III piętrze budynku,
  4) obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  5) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane (ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne).
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego i procedur administracyjnych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne lub wyższe uzupełnione podyplomowymi studiami profilowanymi (skarbowość, administracja, ekonomia).
 • przeszkolenie w zakresie obsługi niezbędnych specjalistycznych aplikacji do realizacji zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku stażowego za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-764 lub 94-48-03-695.