Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Myślibórz
 • Urząd Skarbowy w Myśliborzu
  ul. Felczaka 18
  74-300 Myślibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przymusowe ściąganie oraz zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności pieniężnych podlegających z mocy przepisów szczególnych egzekucji administracyjnej, wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim oraz państwom trzecim oraz korzystaniem z ich pomocy przy dochodzeniu lub zabezpieczeniu należności pieniężnych,
 • sporządzanie projektów orzeczeń w sprawach wynikających ze stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykorzystując również inne akty prawne,
 • sporządzanie wniosków kierowanych do sądu w sprawach zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową,
 • współdziałanie z wierzycielami egzekwowanych należności pieniężnych, organami policji, straży granicznej, ZUS, KRUS, organami wojskowymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Skarbowego w zakresie zbierania i aktualizowania materiału informacyjnego,
 • dokonywanie podziału oraz wyjaśnień sum wyegzekwowanych w wyniku zajęć wierzytelności,
 • dokonywanie bieżącej analizy tytułów wykonawczych,
 • przyjmowanie, analiza, ewidencja, migracja do systemu Egapoltax oraz nadawanie numerów systemowych tytułom wykonawczym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Udzielanie informacji stronom oraz innym uczestnikom postępowania egzekucyjnego, ich pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
  Kontakty zewnętrzne:
  – z zobowiązanymi, wierzycielami, dłużnikami zajętych wierzytelności, innymi uczestnikami postępowania egzekucyjnego oraz ich pełnomocnikami;
  – z jednostkami samorządu terytorialnego;
  – z sądami, prokuraturą, policją, ZUS, KRUS, OPS, komornikami sądowymi, syndykami masy upadłości, zarządcami tymczasowymi i nadzorcami sądowymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) budynek wyposażony w windę;
  4) budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych;
  5) toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna orientacja w zagadnieniach dotyczących egzekucji administracyjnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne;
 • przeszkolenie z obsługi Egapoltax;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1/2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28),
  z dopiskiem oferta pracy US Myślibórz-egzekucja

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 280,46 zł

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-30-700.