Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw sekretariatu
 • Samodzielnym Referacie Sekretariatu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Myślibórz
 • Urząd Skarbowy w Myśliborzu
  ul. Felczaka 18
  74-300 Myślibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego i Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • wykonywanie zadań dotyczących obiegu informacji i dokumentacji w Urzędzie Skarbowym w sprawach organizacyjno-kadrowych oraz zadań dotyczących archiwizacji spraw prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Sakrbowego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników Urzędu Skarbowego,
 • zamawianie pieczątek i stempli oraz prowadzenie ich ewidencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty zewnętrzne z pracownikami Izby Skarbowej w Szczecinie oraz z pracownikami sekretariatów innych urzędów skarbowych;
  Kontakty zewnętrzne z klientami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) budynek wyposażony w windę;
  4) budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych;
  5) toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej i prawa pracy,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • zdolności organizacyjne,
  • zaangażowanie,
  • przenikliwość,
  • miła aparycja, takt i dyskrecja.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub średnie o profilu administracyjno-biurowym,
 • przeszkolenie z obsługi: sekretariatu i archiwum zakładowego,
 • kurs archiwalny pierwszego i drugiego stopnia dla archiwistów zakładowych i osób sprawujących opiekę nad archiwami zakładowymi,
 • co najmniej pół roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1/2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28),
  z dopiskiem oferta pracy US Myślibórz

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-30-700.