Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw analiz
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania AP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
  w Szczecinie
  ul. Mieszka I 33
  71-011 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analiz podatników pod kątem typowania podmiotów do kontroli podatkowych i skarbowych,
 • sporządzanie karty kontroli podatkowych dla jednostek wytypowanych do kontroli,
 • opracowywanie raportów na potrzeby komórek organizacyjnych urzędu,
 • ewidencjonowanie w lokalnej bazie komputerowej ANALIZY danych o podatnikach oraz danych ze sprawozdań finansowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z organami podatkowymi oraz klientami urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko pracy na II piętrze,
  4) brak windy,
  5) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • biegła znajomość obsługi komputera (w szczególności w zakresie programu MS Excel),
  • dobra znajomość prawa bilansowego,
  • ogólna znajomość prawa podatkowego i handlowego,
  • znajomość zagadnień związanych z opracowywaniem analiz ekonomicznych,
  • umiejętność wykorzystania w praktyce metod statystycznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji,
  • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wniosków,
  • umiejętność współpracy w ramach zespołu,
  • kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z: POLTAX, POLTAX 2B, Podsystemu KONTROLA, bazy ANALIZY, WHTAX, SPR, Bazy Podmiotów Szczególnych,
 • umiejętność obsługi programu MS Power Point.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – Zachodniopomorski Urząd Skarbowy – AP” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:

  „ Oświadczam, że:
  – nie byłem skazany/nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – nie posiadam obywatelstwa polskiego/posiadam obywatelstwo polskie.”

  Wypełnione oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-463.