Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Franklina Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście
 • Urząd Skarbowy w Świnoujściu
  ul. Kazimierza Pułaskiego 7
  72- 600 Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych z urzędu w zakresie określenia lub ustalenia zobowiązań podatkowych, w tym na gruncie nieujawnionych źródeł przychodów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć na podstawie zebranego w toku postępowania materiału dowodowego,
 • prowadzenie postępowań wszczętych na wniosek, w tym w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku lub zwrotu osobom fizycznym wydatków związanyh z budownictwem mieszkaniowym,
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych,
 • prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu odpowiedzialności podatkowej płatników, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć na podstawie zebranego w toku postępowania materiału dowodowego,
 • badanie możliwości dokonania zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji ustalającej to zobowiązanie, podejmowanie w toku prowadzonego postępowania czynności zmierzających do wyjawienia przez podatnika przedmiotu hipoteki oraz zastawu skarbowego, wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z podatnikami i innymi podmiotami,
  – kontakty z pracownikami izby skarbowej, z pracownikami innych urzędów skarbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach,
  – zagrożenie korupcją,
  – zagrożenie naciskami grup przestępczych,
  – możliwość bezpośredniego dostępu wózkiem inwalidzkim do budynku urzędu,
  – budynek urzędu wyposażony jest w podnośnik oraz windę dla osób niepełnosprawnych, które obsługiwane są w razie konieczności przez wyznaczoną osobę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • obsługa komputera w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie skarbowości,
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych (Poltax, CZM),
 • język niemiecki lub angielski na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność dokonywania analiz oraz wnioskowania i formułowania oceny prawnej na podstawie ustalonego stanu faktycznego w sprawie,
 • umiejętność kontaktu z podatnikiem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – PP US Świnoujście” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:

  „ Oświadczam, że:
  – nie byłem skazany/nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – nie posiadam obywatelstwa polskiego/posiadam obywatelstwo polskie.”

  Wypełnione oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-759.