Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających w podatku od towarów i usług
 • w Piątym Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-5

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Felczaka 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających dotyczących deklaracji i innych dokumentów składanych przez podatników lub płatników,
 • weryfikacja deklaracji i korekty deklaracji złożonych przez podatnika po zakończeniu kontroli podatkowej,
 • współpraca z właściwą komórką ds. kontroli podatkowej w zakresie kierowania wniosków o przeprowadzenie kontroli u podatnika,
 • ocena wniosków podatników w sprawie częściowego odliczania kwoty podatku naliczonego od podatku należnego dla uzgodnienia prognozy ustalonej przez podatnika z naczelnikiem urzędu,
 • wydawanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu podatku w ramach czynności sprawdzających,
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie wprowadzania danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów związanych z zadaniami komórki oraz sporządazanie na ich podstawie zestawień (informacji, raportów, rejestrów),
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów spraw załatwianych na opisywanym stanowisku pracy,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie gromadzenia materiału dowodowego i innych dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do realizacji zadań przez pozostałe komórki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z pracownikami zajmującymi się podobnymi sprawami w urzędzie oraz podatnikami będącymi stroną w postępowaniu i pozostałymi klientami urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na III piętrze budynku,
  4) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność skutecznego porozumiewania się,
  • dokładność, wnikliwość, systematyczność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w powyższym zakresie,
 • przeszkolenie z obsługi aplikacji POLTAX, moduł: REJESTRACJA, WYMIAR, KONTROLA,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność analizy danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  07-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem:” oferta pracy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, OB-5”


Inne informacje:

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 1967,53 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-423, 91-48-03-695.