Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzekania w podatku od towarów i usług
 • w Trzecim Referacie Podatku od Towarów i Usług PT3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w II instancji,
 • prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów rozstrzygnięć Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie – jako organu I instancji
 • współdziałanie w organizowaniu szkoleń i instruktaży dla pracowników urzędów skarbowych,
 • udzielanie pomocy innym komórkom organizacyjnym Izby Skarbowej,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na wnioski podatników a także skarg wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów skarbowych i Urzędu Kontroli Skarbowej w związku
  z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontakty zewnętrzne z podatnikami i ich pełnomocnikami, w celu przeprowadzenia postępowań podatkowych lub udzielania dodatkowych wyjaśnień na wniosek ww. osób. Kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów państwowych, samorządowych i innych instytucji celem uzyskania informacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na VI piętrze budynku,
  4) winda,
  5) podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  6) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dyrektyw Rady Wspólnoty Europejskiej, rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej powyżej 0,5 roku.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej powyżej 0,5 roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 1.967,53 brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: ” Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-740.