Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70- 525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałcz
 • Urząd Skarbowy w Wałczu
  ul. Kościuszki 4
  78-600 Wałcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie czynności i przygotowywanie decyzji,
 • wprowadzanie aktów notarialnych do CZM i ich analiza,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych wniosków podatnika,
 • opracowywanie zaświadczeń w zakresie spadków i darowizn.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z podatnikami i innymi podmiotami, z pracownikami Izby Skarbowej (w tym wykonujących zadania w urzędach skarbowych)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
  – toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji publicznej,
  • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • umiejętnośc obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • wnikliwość i rzetelność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem „oferta pracy w Urzędzie Skarbowym w Wałczu-PP” oraz wskazanie numeru ogłoszenia.
Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-463.
  Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:

  „ Oświadczam, że:
  – nie byłem skazany/nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – posiadam obywatelstwo polskie.”

  Wypełnione oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.