Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw prowadzenia sekretariatu naczelnika oraz zastępcy, w szczególności prowadzenia spraw w zakresie obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, archiwizacji spraw prowadzonych przez naczelnika

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałcz
 • Urząd Skarbowy w Wałczu
  ul. Kościuszki 4
  78-600 Wałcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego oraz jego zastępcy
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu skarbowego, za wyjątkiem zastrzeżonych do innych komórek organizacyjnych
 • prowadzenie spraw dotyczących samoistnych instrukcji i innych pism o charakterze organizacyjnym wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego
 • organizacja obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu skarbowego, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowym, w szczególności w sprawach obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno- zaopatrzeniowych oraz archiwizowania spraw prowadzonych przez naczelnika urzędu
 • prowadzenie spraw socjalnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wałczu, przeważnie w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  oświetlenie sztuczne i naturalne
  podjazdy dla osób niepełnosprawnych
  toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • odpowiedzialność
  • rzetelność, bezstronność
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
  • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ROOSEVELTA 1/2
  70-525 SZCZECIN
  Kancelaria p.028
  z dopiskiem „Nabór do US w Wałczu”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.280,46 zł. Wymagane oświadczenia, cv, i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje : 091 48 03 496.