Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wprowadzania danych oraz formalnej rachunkowej kontroli dokumentów
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie, ul. Felczaka 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie i wprowadzanie do systemu POLTAX danych szczegółowych z deklaracji podatkowych (w tym składanych elektronicznie) oraz sporządzanie na ich podstawie zestawień, raportów, rejestrów przypisów/odpisów,
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu w zakresie obsługi deklaracji błędnych i korekt deklaracji,
 • dokonywanie formalnej i rachunkowej kontroli wprowadzanych dokumentów,
 • monitorowanie terminowości obiegu i statusu poprawności w systemie określonych rodzajów dokumentów, od momentu otrzymania na stanowisko do przekazania ich do składnicy akt,
 • współpraca z pracownikami innych komórek w zakresie deklaracji z błędnymi danymi identyfikacyjnymi oraz brakiem odnotowania właściwego obowiązku podatkowego,
 • obsługa klientów składających zeznania podatkowe,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów spraw załatwionych na opisywanym stanowisku pracy,
 • przekazywanie do innych organów podatkowych wszystkich deklaracji podatkowych złożonych niezgodnie z właściwością miejscową.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty z pracownikami zajmującymi się podobnymi sprawami w innych urzędach skarbowych,
  – kontakty z klientami urzędu,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na drugim piętrze budynku,
  4) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw przepisów podatkowych,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • dokładność, wnikliwość, dyspozycyjność oraz systematyczność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
 • umiejętność obsługi programu komputerowego POLTAX moduł WYMIAR, system Speed,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem: ” oferta pracy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, OB-3″.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 1957,63 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-423, 91-48-03-695.