Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw postępowań podatkowych w zakresie podatków dochodowych
 • w Drugim Dziale Postępowań Podatkowych PP-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Firlika 19
  Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpłat z zysku,
 • załatwianie odwołań, zażaleń i skarg dotyczących prowadzonych postępowań podatkowych, sporządzanie projektów decyzji lub odpowiedzi na zarzuty,
 • analiza spraw, sporządzanie projektów pism, postanowień w zakresie: zabezpieczania zobowiązań podatkowych, nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, kar porządkowych i usprawiedliwionego niestawiennictwa, kosztów postępowania, wnioskowania o wpis hipoteki lub zastawu skarbowego, uzyskania opinii prawnej,
 • unieważnianie deklaracji, przetwarzanie i wprowadzanie dokumentów wytworzonych przez organy skarbowe i sądy w systemach informatycznych,
 • terminowe sporządzanie pisemnych informacji i zawiadomień,
 • podejmowanie wszelkich czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu zaległości podatkowych oraz ich wygaszaniu na skutek przedawnienia,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z podatnikami, pełnomocnikami, kontrahentami,
  – ze świadkami przesłuchania,
  – z przedstawicielami różnych organów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
  3) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  4) stanowisko pracy na II piętrze,
  5) winda.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych,
  • umiejętność interpretowania przepisów prawa,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • sprawna organizacja pracy własnej,
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i kultura osobista,
 • umiejętność argumentowania,
 • wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w powyższym zakresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem „oferta pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym PP-2 ” oraz wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  „ Oświadczam, że:
  – nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – posiadam obywatelstwo polskie.”

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.501,58 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-463.