Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzekania w podatku od towarów i usług
 • Czwartym Referacie Podatku od Towarów i Usług PT4

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w II instancji,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi w na wnioski podatników a także na skargi, wnoszone do WSA,
 • prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów rozstrzygnięć Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie jako I instancji,
 • współdziałanie w organizowaniu i prowadzenie szkoleń i instruktarzy dla pracowników urzędów skarbowych,
 • udzielanie pomocy innym komórkom organizacyjnym Izby Skarbowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów skarbowych i Urzędu Kontroli Skarbowej w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontakty zewnętrzne z podatnikami i ich pełnomocnikami, w celu przeprowadzenia postępowań podatkowych lub udzielania dodatkowych wyjaśnień na wniosek ww. osób,
  – kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów państwowych, samorządowych i innych instytucji celem uzyskania informacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – stanowisko na II piętrze budynku,
  – winda,
  – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • doświadczenie zawodowe do 0,5 roku.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej powyżej 0,5 roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej
  w Szczecinie” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-740