Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw bezpośredniej obsługi podatników
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice
 • Urząd Skarbowy w Gryficach
  ul. Niepodległości 54A
  72-300 Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa bezpośrednia podatników i płatników poprzez przyjmowanie zeznań i deklaracji, a także udzielanie informacji bezpośrednio lub telefonicznie
 • wstępna kontrola przyjętych zeznań i deklaracji oraz prowadzenie czynności sprawdzających
 • obsługa dokumantów podatkowych w systemie informatycznym
 • segregowanie i paczkowanie zarejestrowanych w systemie zeznań i deklaracji
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Biblioteki Akt
 • przygotowywanie zaświadczeń na podstawie złożonych wniosków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) podjazd na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych;
  4) toaleta dla osób niepełnosprawnych – na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, Ordynacja podatkowa);
  • otwarty sosunek do klienta;
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne lub prawnicze;
 • znajomość aplikacji POLTAX, POLTAX2B, programu EWIDENCJE;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin
  z dopiskiem: „Nabór do US w Gryficach – 175827”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2280,46 zł
  Do składanie ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48-03-485.