Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kamień Pomorski
 • Kamień Pomorski
  Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
  ul. Mieszka I 5B
  72-400 Kamień Pomorski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających dotyczących deklaracji, korekt i innych dokumentów składanych przez podatników lub płatników,
 • weryfikowanie wpływających od zagranicznych administracji podatkowych informacji o dochodach uzyskanych przez polskie podmioty poza granicami kraju,
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw podatkowych i dokumentach rejestracyjnych uprawnionym podmiotom, w szczególności komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej i jednostkom organizacyjnym ZUS, w przypadkach określonych przepisami prawa,
 • obsługiwanie systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów związanych z zadaniami komórki organizacyjnej oraz sporządzanie na ich podstawie zestawienia (informacji, raportów rejestrów),
 • współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie gromadzenia materiału dowodowego i innych dokumentów oraz udzielania informacji,
 • współpracowanie z właściwą komórką do spraw karnych skarbowych w zakresie kierowania zawiadomień w sprawach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,
 • obsługiwanie wniosków w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów spraw załatwianych na opisywanym stanowisku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne
  3) brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  4) brak toalet dla przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • odpowiedzialność,
  • otwarty stosunek do klienta,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • obiektywizm,
  • rzetelność, bezstronność,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemów informatycznych niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ROOSEVELTA 1/2
  70-525 SZCZECIN
  Kancelaria p. 028
  z dopiskiem ” Nabór do US w Kamieniu Pomorskim”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.280,46 zł. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 48 03 495.