Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw rejestracji podatników oraz wprowadzania i przetwarzania dokumentów podatkowych
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70- 525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
  ul. Przemysłowa 3
  75-216 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemu POLTAX, obsługa aplikacji SPED, CEIDG,
 • analiza oraz przetwarzanie dokumentów rejestracyjnych podatnika oraz deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego i zewnętrznego,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji o odmowie nadania NIP lub unieważnienia z urzędu nadanego NIP,
 • koordynowanie przetwarzania danych poprzez właściwą współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi, konsultacje, uzgodnienia, wyjaśnianie problemów technicznych i merytorycznych, współpraca z użytkownikami systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego,
  – częste kontakty z klientem zewnętrznym,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – praca na 3 piętrze,
  – podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku,
  – winda,
  – toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera, drukarki, kserokopiarki.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu :ekonomicznym lub prawniczym lub administracyjnym,
 • umiejętność obsługiwania systemu POLTAX, SPED,
 • staż w organach podatkowych co najmniej 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin
  kancelaria p.028
  ( z dopiskiem referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-2 – Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie, nr ogłoszenia 176298).

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.280,46 zł brutto.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys , list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani i terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91- 48-03-787 lub 91- 48-03-700.