Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ds. handlu wewnątrzwspólnotowego oraz czynności sprawdzających
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Stargard Szczeciński
 • Urząd Skarbowy
  ul. Towarowa 15
  73-110 Stargard Szczeciński

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja składanych przez podatników informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach;
 • analiza informacji o transakcjach oraz podatnikach VAT dostępnych w systemie VIES;
 • generowanie wniosków kierowanych do właściwych władz państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem osoby kontaktowej w Izbie Skarbowej oraz CLO;
 • sporządzanie raportów dotyczących zgodności składanych deklaracji i informacji podsumowujących oraz danych z systemu VIES;
 • zatwierdzanie wprowadzonych danych z informacji podsumowujących oraz wprowadzanie i zatwierdzanie danych z korekt informacji podsumowujących;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, przesłane z innych państw członkowskich za pośrednictwem CLO oraz osoby kontaktowej w Izbie Skarbowej;
 • przekazywanie informacji do komórki spraw karnych skarbowych o stwierdzonych w wyniku czynności sprawdzających naruszeniach przepisów prawa podatkowego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – praca pod presją czasu;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku urzędu;
  4) brak toalet dla osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów m.in. ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • dokładność i systematyczność;
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji;
  • znajomość obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne);
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku;
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
  • umiejętność redagowania pism;
  • wnikliwość i rzetelność;
  • komunikatywność;
  • umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze;
 • język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • obsługa podystemu Biblioteka akt

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28) z dopiskiem „nabór do US w Stargardzie Szczecińskim – ogłoszenie nr 175835”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.280,46 zł
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-495.