Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście
 • Urząd Skarbowy w Świnoujściu
  ul. Pułaskiego 7
  72-600 Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania przez podatników obowiązków podatkowych
 • prowadzenie obsługi bieżącej w zakresie właściwości rzeczowej urzędu
 • prowadzenie spraw z zakresu nadawania numerów NIP
 • identyfikowanie, bieżące rejestrowanie i przetwarzanie danych wynikających z deklaracji i dokumentów w odpowiedniej aplikacji systemu informatycznego
 • ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – zagrożenie korupcją,
  – zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych- zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
  4) winda dla osób niepełnosprawnych,
  5) toaleta dla osób niepełnosprawnych – na parterze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna wiedza dotycząca przepisów prawa podatkowego,
  • znajomość obsługi programów edycyjnych i kalkulacyjnych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
 • język niemiecki- poziom B1,
 • język angielski- B1, B2,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego i stosowania ich praktyce,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • 1 rok pracy w organach skarbowych na stanowisku wymagającym znajomości przepisów prawa podatkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ROOSEVELTA 1/2
  70-525 SZCZECIN
  z dopiskiem „Nabór do US w Świnoujściu”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł. brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty za wysługę lat.
  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 48 03 496.