Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw windykacji, zabezpieczeń i zarządzania zaległościami
 • w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich SW2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Felczaka 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działania informacyjnego i dyscyplinującego, wystawianie i doręczanie upomnień,
 • wystawianie i po akceptacji przełożonego, przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
 • inicjowanie i branie udziału w postępowaniach wieczysto-księgowych, w tym przygotowywanie wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz zmianę zakresu zabezpieczenia. Dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru zastawów skarbowych, prowadzenie rejestrów zastawów skarbowych,
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych,
 • prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia
 • monitorowanie czynności podejmowanych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej,
 • zgłaszanie wierzytelności do sądu w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu we współpracy z radcą prawnym urzędu i prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
 • kierowanie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego oraz zawiadomienia w sprawach zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, w związku z wszczęciem postępowania karno skarbowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty z klientami urzędu,
  – kontakty z instytucjami (inne urzędy, organy samorządu, sądy, prokuratura, policja itp.),
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na III piętrze budynku,
  4) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zasad rachunkowości, obsługi aplikacji Poltax, Poltax2B, Egapoltax, Kontrola, Mandaty, Ewidencje US, Czynności majątkowe,
  • umiejętność negocjacji, pracy w zespole, analitycznego myślenia, komunikatywność, znajomość Worda oraz arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • pełna wiedza z zakresu specjalizacji oraz dobra znajomość pokrewnych dziedzin.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o profilu: administracyjnym, ekonomicznym, prawniczym lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie: skarbowości, rachunkowości, finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem:” oferta pracy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, SW2”.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 1967,53 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-423, 91-48-03-695.