Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • w Czwartym Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-4

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Felczaka 19
  71-417 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja informacji, deklaracji i innych dokumentów składanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie rozliczenia deklaracji składanych przez płatników, gromadzenia materiału dowodowego i innych dokumentów ora udzielanie informacji niezbędnych do realizacji zadań przez pozostałe komórki urzędu,
 • obsługa systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów związanych z zadaniami komórki oraz sporządzanie na ich podstawie zestawień (informacji, raportów, rejestrów),
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów spraw załatwianych na stanowisku pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty z płatnikami oraz pozostałymi klientami urzędu,
  2) kontakty z pracownikami zajmującymi się podobnymi sprawami w urzędach skarbowych,
  3) permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko pracy na pierwszym piętrze budynku,
  4) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
  • znajomość przepisów ustaw: Ordynacji Podatkowej, o podatku dochodowych od osób fizycznych, o zryczałtowanych podatku dochodowym od przychodów.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi ww. zakresie,
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT, EWIDENCJE US, KONTROLA, POLTAX, SP*ED,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,

Termin składania dokumentów:

  30-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem: „oferta pracy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, OB-4)”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku 2.280,46 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-423.