Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bieżącej podatnika
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Mazowiecki
 • Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Legionów 7
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji, wniosków oraz wszelkiej korespondencji kierowanej do urzędu na sali obsługi oraz wprowadzanie danych z tych dokumentów do systemów informatycznych,
 • przeprowadzanie wstępnej weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów składanych przez podatników osobiście w urzędzie,
 • udzielanie podstawowych informacji z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego,
 • przygotowywanie danych do zaświadczeń, zapytań do innych urzędów oraz informacji o wysokości osiągniętego dochodu; wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii deklaracji podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.
  Praca w systemie 8-godzinnym, jednozmianowa wykonywana od poniedziałku do piątku.
  Praca z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Pomieszczenie oświetlone światłem dziennym oraz światłem jarzeniowym.
  Praca o charakterze statycznym.
  Praca złożona, wymagająca samodzielności.
  Praca z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
  Praca przy wykorzystaniu sprzętu biurowego.
  Utrudnienia w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz przepisów o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem US Nowy Dwór Mazowiecki
  Ogłoszenie nr: 176113

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 765 90 43