Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wprowadzania danych
 • w Czwartym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy Warszawa – Praga
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie, wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach;
 • tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu przekazania ich do rachunkowości;
 • zatwierdzanie rejestrów i przekazywanie dokumentów do rachunkowości w celu ich zaksięgowania;
 • sporządzanie raportów weryfikujących w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych;
 • weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym obsługiwanych dokumentów w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia;
 • potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu potwierdzenia jego założenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wykonywanie typowych czynności biurowych w siedzibie Urzędu. Praca z przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca w siedzibie Urzędu, na IV piętrze, siedmiopiętrowego budynku. Pomieszczenia pracy oświetlone światłem sztucznym i naturalnym z wentylacją mechaniczną, brak możliwości otwierania okien. Budynek wyposażony w dwie windy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia;
  • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
  • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem US.Warszawa – Praga
  Ogłoszenie nr 180347

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 509 18 25