Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wierzycielskich
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołomin
 • Urząd Skarbowy w Wołominie
  ul Przejazd 2
  05-200 Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych,
 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego /tzw. miękka egzekucja/
 • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego,
 • poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku,
 • analizowanie zaległości podatkowych zagrożonych przedawnieniem oraz przedawnionych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • narzędzia pracy : komputer, urządzenia biurowe,
  materiał pracy – dokumenty.
  Stanowisko spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym – w budynku pięciokondygnacyjnym, posiadającym dwie windy osobowe bez podjazdu do nich dla osób niepełnosprawnych, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy – zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, czas pracy – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa materialnego i procesowego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przepisów o służbie cywilnej
  • dobra znajomość obsługi komputera /edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny/

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem
  US Wołomin
  nr ogłoszenia 175491

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto/w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 787 75 82 w. 143