Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kontroli podatkowej
 • w Samodzielnym Referacie Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających i występowanie do innych organów podatkowych o ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego,
 • sporządzenie w toku kontroli wniosków o wydanie decyzji w sprawie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,
 • zawiadamianie właściwych organów dochodzenia o ujawnionych w toku kontroli naruszeniach przepisów prawnych w celu dalszego wykorzystania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na II/III piętrze siedmiopiętrowego budynku, dojazd na piętra dwoma windami. Praca w pomieszczeniu biurowym, oświetlonym światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną, brak możliwości otwierania okien. Obiekt i pomieszczenia pracy spełniają wymogi zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu. Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze komputerów z monitorem ekranowym oraz innego sprzętu biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz przepisów o służbie cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem II US Warszawa Śródmieście
  nr ogłoszenia 174482

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto/w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 51 13 520