Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi wierzycielskiej organu
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrów Mazowiecka
 • Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. Duboisa 1
  07-300 Ostrów Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań przypisanych w regulaminie organizacyjnym komórce w celu wykonania zadań z zakresu polityki wierzycielskiej organu.
 • Sporządzanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w celu prawidłowego prowadzenia i zakończenia toku postępowania.
 • Sporządzanie projektów dokumentów (np. zarządzeń, wniosków do sądów, zawiadomień) w celu prawidłowego prowadzenia i zakończenia spraw innych niż postępowania podatkowe.
 • Uzupełnianie rejestrów, ewidencji w celu prawidłowego ich prowadzenia i odzwierciedlenia stanów faktycznych i prawnych.
 • Dokonywanie analizy informacji zawartych w systemach informatycznych oraz w aktach spraw i podejmowanie czynności związanych z dokonaną analizą w celu zbadania wymagalności zobowiązania i efektywnego zarządzania zaległościami podatkowymi.
 • Wydawanie (lub sporządzanie projektów) upomnień i tytułów wykonawczych oraz w pełni obsługiwanie wskazanych dokumentów w celu rozpoczęcia czynności egzekwujących zaległości podatkowe.
 • Podejmowanie działań z zakresu tzw. miękkiej egzekucji w celu zapłaty przez podatników zaległości podatkowych bez konieczności wszczynania postępowań egzekucyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca przeważnie siedząca.
  – Kontakty interpersonalne.
  – Praca wymagająca szczególnej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
  – Oświetlenie sztuczne i naturalne.
  – Występują bariery architektoniczne, brak: podjazdów do budynku (wysoki parter), windy, łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  – Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem US Ostrów Mazowiecka
  Ogłoszenie nr 172905

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2 000,- zł brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 645-20-80.