Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w Drugim Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołomin
 • Urząd Skarbowy w Wołominie
  ul. Przejazd 2
  05-200 Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie materiału dowodowego w związku z postępowaniam podatkowymi,
 • ewidencjonowanie dokumentów w systemach informatycznych,
 • tworzenie rejestrów przypisów/odpisów ,
 • przygotowywanie informacji dla celów sprawozdawczych,
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • narzędzia pracy : komputer, urządzenia biurowe,
  materiał pracy – dokumenty.
  Stanowisko spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym – w budynku pięciokondygnacyjnym, posiadającym dwie windy osobowe bez podjazdu do nich dla osób niepełnosprawnych, podstawowe wyposażenie stanowiska – zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem US Wołomin
  nr ogłoszenia 173170

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto/w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 787 75 82 w. 143