Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lipsko
 • Urząd Skarbowy w Lipsku
  ul. Solecka 88
  27-300 Lipsko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym gromadzenie materiału dowodowego,
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT,
 • ewidencjonowanie dokumentów w systemach informatycznych,
 • przygotowywanie pism do innych organów podatkowych celem pozyskiwania dokumentów i informacji niezbędnych do weryfikacji rozliczeń podatkowych,
 • przygotowywanie projektów postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu, decyzji o odmowie zwrotu podatku w żądanym przez podatnika terminie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – obsługa komputera, drukarki, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, telefonów, faxu,
  – na stanowisku pracy dominuje samodzielna realizacja podstawowych zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracowników adm.-biurowych,
  – na stanowisku pracy nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy,
  – budynek dwukondygnacyjny, bez windy, z podjazdem,
  – miejsce pracy – pokój 7 (zlokalizowany na parterze),
  – toaleta na parterze dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – oświetlenie – światło naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, prawa procesowego i materialnego oraz przepisów o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem U.S. Lipsko
  ogłoszenie nr 175066

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2 000 zł. brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 378-13-36.