Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ds. obsługi zgłoszeń identyfikacyjnych NIP, rejestracyjnych VAT
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mińsk Mazowiecki
 • Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
  ul. Szczecińska 2
  05-300 Mińsk Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie i wprowadzanie do bazy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych ZAP-3, NIP-7, zgłoszeń z CEIDG w celu aktualizacji bazy danych, nadawanie NIP osobom fizycznym i drukowanie potwierdzeń o nadaniu NIP i potwierdzeń rejestracji w VAT.
 • Wzywanie podatnika w formie telefonicznej i pisemnej w celu wyjaśnienia niezgodności zawartych w zgłoszeniach.
 • Sporządzanie informacji o podatnikach dla innych urzędów w celu aktualizacji danych (informacja o NIP).
 • Prowadzenie biblioteki akt w zakresie działania komórki celem bieżącego ewidencjonowania prowadzonych spraw (wezwania dot. zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, ZAP-3 i NIP-7, pisma, postanowienia i decyzje).
 • Bezpośrednia obsługa podatników polegająca na przyjmowaniu i weryfikacji dokumentów w celu zaewidencjonowania lub aktualizacji danych w bazie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Urząd dostosowany dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu (dotarcie na stanowisko pracy nie jest ograniczone barierami architektonicznymi).
  – Budynek wyposażony w windę. Przy wejściu do budynku podjazd.
  – Korytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniają niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
  – Na stanowisku pracy występuje oświetlenie mieszane, tj. sztuczne sufitowe górne oraz naturalne dzienne.
  – Budynek posiada odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  – Praca pod presją czasu, okresowo w godzinach nadliczbowych.
  – Praca wymagająca: sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku i dobrego słuchu, szczególnej koncentracji i dokładności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem U.S. Mińsk Mazowiecki
  Ogłoszenie nr 173011

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2 000,- zł brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 759-51-58.