Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw analiz realizacji obowiązków podatkowych
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Węgrów
 • Urząd Skarbowy w Węgrowie
  ul. Kościelna 4
  07-100 Węgrów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie obszarów ryzyka i monitorowanie podatników funkcjonujących w tych obszarach
 • analizowanie i monitorowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych o podatniku i jego rozliczeniach z Urzędem przy wykorzystaniu danych zawartych w dostępnych systemach informatycznych
 • analizowanie informacji o wydatkach, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych dochodach
 • prowadzenie ewidencji informacji sygnalnych dla celów analizy źródeł dochodu
 • sporządzanie informacji dla komórek wewnętrznych urzędu w zakresie im niezbędnym oraz ujawnionych braków opodatkowania przychodów lub dochodów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, w siedzibie urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. W budynku brak: windy, podjazdu dla niepełnosprawnych, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, oznaczeń dla osób niewidomych, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Bariery architektoniczne: w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim barierę stanowią drzwi o nieodpowiedniej szerokości (wynika to z zabytkowego charakteru budynku).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz przepisów o służbie cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  Z dopiskiem US w Węgrowie
  Nr ogłoszenia 174527Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto – przy pełnym wymiarze czasu pracy.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej które są dostępne na stronie BIP , pod adresem www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:25 7922448