Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy
  Warszawa – Wawer
  ul. Mycielskiego 21
  04-379 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wpływających deklaracji i informacji podatkowych,
 • analizowanie dokumentów oraz informacji dostępnych w systemie komputerowym w celu terminowego i poprawnego przekazywania informacji objętych tajemnicą skarbową podmiotom zewnętrznym uprawnionym do uzyskania takich informacji,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających podczas sporządzania projektów odpowiedzi na zapytania uprawnionych podmiotów z zakresu przekazywanych informacji w celu weryfikacji danych zawartych w dokumentach składanych przez podatników oraz wprowadzonych do baz danych będących w posiadaniu urzędu,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i dokumentów
 • ewidencjonowanie we właściwych rej. danych dot. udzielonych odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz właściwe przechowywanie wniosków i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi zgodnie z zaleceniami w zakresie archiwizowania dok. w urzędach skarbowych, w celu zapewnienia czytelnego i przejrzystego systemu ewidencj. danych dot. podmiotów, którym przekazano inf. objęte tajemnicą skarbową.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca związana z pracą przy komputerze, analizą dokumentów. Praca pod presją czasu, wymagająca odporności na stres, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, asertywności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na brak windy i podjazdu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego materialnego i formalnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: US Wawer, nr ogł. 173074

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 509-42-02, 509-42-12.