Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw przetwarzania danych, kancelarii urzędu
 • w Czwartym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy
  Warszawa – Praga
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z dokumentów (deklaracji podatkowych i informacji), a także aktów notarialnych w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych,
 • przyjmowanie dokumentów wpływających drogą elektroniczną,
 • kontrolowanie wprowadzonych danych wynikających z dokumentów za pośrednictwem raportów, celem kontrolowania prawidłowości wprowadzonych dokumentów do systemu informatycznego,
 • Zatwierdzanie informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, następnie przypisywanie ich do rejestru,
 • tworzenie rejestrów i przypisywanie do nich zatwierdzonych dokumentów, przekazywanie do komórki rachunkowości celem zaksięgowania,
 • przyjmowanie z komórek wymiarowych i kancelarii Urzędu formularzy w celu przygotowania i opisania paczek dokumentów podlegających rejestracji w obsługiwanych aplikacjach,
 • obsługa kancelaryjna korespondencji pocztowej wpływającej do Urzędu w celu przekazania jej komórkom organizacyjnych zgodnie z właściwością, tj. przyjmowanie i dzielenie korespondencji do poszczególnych komórek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca z dokumentami, przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w siedmiopiętrowym budynku, winda, schody. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: US W-wa – Praga, nr ogł. 172998

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 509-18-25.