Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw karnych skarbowych
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  Warszawa-Śródmieście
  ul. Lindleya 14
  02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań karnych w celu ustalenia sprawcy, zastosowanie sankcji karnej oraz wyrównania uszczerbku skarbu państwa,
 • udział w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela publicznego,
 • wprowadzanie i pobieranie danych z systemu KCIK,
 • współpraca z innymi organami – Prokuratura i Policja,
 • prowadzenie sprawozdawczości,
 • obsługa systemów informatycznych – wprowadzanie danych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarski itp.).
  – Winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa karnego i karnego skarbowego,
  • znajmomość funkcjonowania edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem I U.S. W-wa Śródmieście
  Ogłoszenie nr 173348

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 584 61 08.