Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej, Postępowań Podatkowych, Analiz i Planowania, Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Góra
 • Urząd Skarbowy w Górze
  ul. Poznańska 4
  56-200 Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu
 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzanie deklaracji składanych w formie elektronicznej oraz tworzenie rejestrów przypisów i odpisów
 • Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  – praca biurowa związana z obsługą klienta, przeważnie siedząca
  – praca w siedzibie urzędu,
  – budynek 2-kondygnacyjny, bez windy
  – praca jednozmianowa w porze dziennej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy (Ordynacja podatkowa)
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (pakiet Office)
  • umiejętność redagowania pism

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 0,5 roku doświadczenia zawodowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Ślaskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria parter-pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – pisemny test wiedzy ( znajomość przepisów Ordynacji podatkowej) oraz praktyczny z obsługi pakietu Office
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2085,58.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65/5444742
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76/7461176 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.