Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej, Postępowań Podatkowych, Analiz i Planowania, Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Góra
 • Urząd Skarbowy w Górze
  ul. Poznańska 4
  56-200 Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu
 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzanie deklaracji składanych w formie elektronicznej oraz tworzenie rejestrów przypisów i odpisów
 • Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa związana z obsługą klienta, przeważnie siedząca
  – praca w siedzibie urzędu,
  – budynek 2-kondygnacyjny, bez windy
  – praca jednozmianowa w porze dziennej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
  – w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy (Ordynacja podatkowa)
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
  • umiejętność redagowania pism

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • znajomość zasad księgowości i rachunkowości
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 0,5 roku doświadczenia zawodowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Ślaskich 24,26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5

Inne informacje:

  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – pisemny test wiedzy ( znajomość przepisów Ordynacji podatkowej)
  -rozmowa kwalifikacyjna

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres
  e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu BIP (www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl) w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”.
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2085,58 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,113
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65/5444742 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76/7461176 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.