Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych,Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Polkowice
 • Urząd Skarbowy w Polkowicach
  ul. Zachodnia 10
  59-100 Polkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja formalna i merytoryczna oraz paczkowanie deklaracji/informacji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn przekazywanie paczek do samodzielnego Referatu Identyfikacji Podatkowej, Przetwarzania Danych, Czynności Sprawdzających celem wprowadzenia deklaracji do systemu POLTAX
 • Sporządzanie informacji o sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych, o których mowa w Kodeksie Karnym Skarbowym w przypadku złożenia deklaracji po obowiązującym terminie
 • Prowadzenie w programie komputerowym CZM rejestru informacji o transakcjach majątkowych na podstawie danych wpływających do urzędu skarbowego oraz weryfikacja rzetelności wartości rynkowej nieruchomości zgłaszanych w urzędzie do opodatkowania podatkiem PCC

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
  – budynek 3-kondygnacyjny(brak windy)
  – praca jednozmianowa w porze dziennej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na
  wózkach inwalidzkich(brak windy)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • dokładność, systematyczność
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  13-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańcóe Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Inne informacje:


  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres
  e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu BIP (www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl) w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”.
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.005,01zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,070
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76/7461301 lub 76/7461353 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 76/7461177(sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.