Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Środa Śląska
 • Urząd Skarbowy
  w Środzie Śląskiej
  ul. Oławska 5 a
  55-300 Środa Śląska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa dokumentów wymiarowych oraz zgłoszeń rejestracyjnych, dokonywanie wstępnej weryfikacji pod kątem formalnej poprawności
 • Wprowadzanie danych z deklaracji i innych dokumentów źródłowych do systemu POLTAX w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • Udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu, przyjmowanie deklaracji, wniosków i innych dokumentów
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań
 • Obsługa programu komputerowego CZM
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów
 • Odnotowywanie czynności sprawdzających w systemie e-Orus
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków majątkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – pomieszczenie biurowe na parterze budynku V kondygnacyjnego
  – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  • komunikatywność
  • rzetelność i obowiązkowość
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne
 • przeszkolenie w zakresie obsługi aplikacji POLTAX, POLTAX 2B, EGAPOLTAX oraz podsystemu Biblioteka Akt, Kontrola
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  02-08-2017

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5

Inne informacje:


  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres
  e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. “wymagane dokumenty i oświadczenia”. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu BIP (www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl) w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”.
  Metody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:
  - test wiedzy podatkowej w przypadku zgłoszenia się powyżej 20 kandydatów,
  - rozmowa kwalifikacyjna.
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1.873,84 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,000
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 317 23 30 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 26 97 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.