Komenda Miejska Policji w Tarnowie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi komputerowych baz danych
 • w Zespole Dyżurnych Wydziału Sztab Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. Traugutta 4
  33-101 Tarnów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie sprawdzeń we wszystkich dostępnych bazach w celu udzielenia informacji funkcjonariuszom dokonującym sprawdzeń,
 • bieżące rejestrowanie wpływających telegramów w systemie KSIP dotyczących w szczególności rzeczy, pojazdów, dokumentów, osób zaginionych i poszukiwanych celem realizacji terminów określonych w tym zakresie w przepisach służbowych,
 • weryfikowanie formalne dokumentów rejestracyjnych przed wprowadzeniem danych, bądź przesłanie ich do innej komórki celem zapewnienia poprawności informacji zawartych w KSIP,
 • przekazywanie informacji dot. eksploatacji, korzystania i zmian wprowadzonych w komputerowych bazach danych, dostępnych na stanowiskach dyżurnego KMP w celu ewentualnej aktualizacji procedur obiegu informacji,
 • rejestrowanie każdego wpływającego i wychodzącego dokumentu w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, jak również uzyskiwanie potwierdzenia przekazania dokumentów celem prawidłowego obiegu dokumentacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w systemie zmianowym 12-godzinnym (24/7) zgodnie z grafikiem,
  – praca przy monitorze ekranowym – co najmniej połowę dobowego czasu pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – praca przy komputerze,
  – na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • organizacja pracy własnej,
  • obsługa komputera.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość obsługi komputera.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Wspomagający
  Komenda Miejska Policji
  Traugutta 4
  33-101 Tarnów
  pok. 213

Inne informacje:

  Termin rozpoczęcia pracy: maj 2016 roku.
  Wynagrodzenie brutto: 1942,98 zł.
  W liście motywacyjnym należy podać stanowisko oraz numer ogłoszenia.
  O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.
  Złożone dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.
  Niespełnienie przez kandydata co najmniej jednego z wymogów formalnych przerywa proces weryfikacji jego dokumentów aplikacyjnych i powoduje dyskwalifikację w dalszym procesie naboru.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani pocztą elektroniczną (preferowane) bądź telefonicznie – prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych.
  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 14628-1230, 14628-1434.
  Z procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej można zapoznać się również na stronie BIP KMP w Tarnowie.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.