Komenda Miejska Policji w Toruniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wprowadzania do ewidencji komputerowej kart Mrd-5 i wyroków sądowych, dot. punktów karnych ukaranych kierowców
 • Wydziału Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Toruniu
  ul. Grudziądzka 17
  87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu
  ul. Dziewulskiego 1
  87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie korekt i wprowadzanie do ewidencji komputerowej kart Mrd-5 oraz rejestracja orzeczeń i wyroków sądowych w zakresie kierowców popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe, a także wprowadzanie do ewidencji komputerowej decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne; o wszczęciu postępowania administracyjnego z wydz.komunikacji, celem rzetelnego prowadzenia statystyki
 • udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń o ilości punktów karnych, celem realizacji przepisów KPA
 • wprowadzanie zawiadomień o wykonaniu środka karnego w wydziałów komunikacji,
 • prowadzenie kartoteki manualnej kart Mrd-5, celem dokumentowania przestępstw i wykroczeń drogowych,
 • sporządzania spisów archiwalnych i bieżące archiwizowanie dokumentacji, celem przekazania ich do składnicy akt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Budynek trzykondygnacyjny. Brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Praca jednozmianowa, przy monitorze ekranowym. Pomieszczenia biurowe, naturalne i sztuczne oświetlenie, ogrzewanie co.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy -komputer. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych programów komputerowych,
  • znajomość przepisów ruchu drogowego,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Toruniu
  Grudziądzka 17
  87-100 Toruń

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Aplikacje drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty-kserokopie, proszę nie dołączać oryginałów. Na kopercie prosimy koniecznie powołać się na numer ogłoszenia. Oferty otrzymane lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Toruniu w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 173499 .
  Zakres zagadnień na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu:
  ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy i przepisów ruchu drogowego. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku referenta 1 850 zł brutto (we wszystkich składnikach) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 641 2091 lub 56 641 2190.