Komenda Miejska Policji w Toruniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw zapewnienia sprawnej obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Zespole do spraw prezydialnych w Komisariacie Policji Toruń-Rubinkowo

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Toruniu
  ul. Grudziądzka 17
  87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Komisariat Policji Toruń-Rubinkowo
  ul. Dziewulskiego 1
  87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie w celu zaewidencjonowania poczty z jednostek/komórek organizacyjnych Policji, instytucji zewnętrznych oraz osób fizycznych,
 • ewidencjonowanie poczty w dzienniku korespondencyjnym i podawczym,
 • prowadzenie rejestrów czynności sprawdzających,
 • przekazywanie poczty do sądów i prokuratury,
 • prowadzenie elektronicznej aplikacji rejestru śledztw i dochodzeń,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji zwolnień lekarskich

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu biurowego, jednozmianowa; budynek trzykondygnacyjny, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy kancelaryjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera, word, excel, poczta e-mail.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli poufne,
 • przeszkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • dwa lata stażu pracy kancelaryjno-biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz dostępny na stronie BIP KMP w Toruniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Grudziądzka 17
  87-100 Toruń

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta ( stanowisko, nr ogłoszenia ), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data stempla pocztowego. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, którym będzie test kompetencyjny, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Toruniu w zakładce wole stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 174789. Test kompetencyjny obejmować będzie pytania ogóle dotyczące Policji, Służby cywilnej oraz pytania dotyczące zadań realizowanych na stanowisku. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie wynosi ok. 1 900 zł brutto ( we wszystkich składnikach) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:56 641 2091 lub 56 641 2190.