Komenda Powiatowa Policji w Iławie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Wydział Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  14-202 Iława, ul. Wiejska 4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Iława

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie kart zdarzeń drogowych w SEWIK,
 • wprowadzanie danych do bazy SESPOL oraz systemu SWD i SWOP,
 • przygotowywanie odpowiedzi dla uprawnionych osób i instytucji w sprawach zaistniałych zdarzeń drogowych,
 • wprowadzanie kart informacyjnych z orzeczeniami sądów w sprawie osób kierujących pojazdami,
 • wprowadzanie kart MRD 5,
 • sporządzanie ststystyk Wydziału Ruchu Drogowego, sprawdzanie danych w systemach informacyjnych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • przygotowywanie informacji dla zarządców dróg i innych uprawnionych organów, sporządzanie miesięcznych informacji o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wykorzystania laserowego miernika prędkości,
 • sporządzanie projektów okresowych analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bieżące aktualizowanie decyzji zwiazanych z funkcjonowaniem wydziału, bieżące logowanie i poprawianie błędów w systemie analitycznym związanym z zakresem czynności wydziału RD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 1920 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • nie karany

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
 • doświadczenie w pracy z zakresu administracji,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność logicznego formułowania myśli na piśmie,
 • umiejętność oceniania i analizowania,
 • znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo o Ruchu Drogowym,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera i edycji tekstów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wiejska 4
  14-200 Iława
  z dopiskiem „OFERTA NA STANOWISKO REFERENTA WYDZIAŁU RD”

Inne informacje:

  W składanych aplikacjach proszę podać adres e-mail, będzie on służył do korespondencji zwrotnej. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie kompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu lub data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni e-mailowo do udziału w rekrutacji. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 89 640 72 62.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.