Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Wojska Polskiego 18
  47-220 Kędzierzyn-Koźle

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kędzierzyn-Koźle

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna Wydziału Prewencji,
 • przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji zwykłej oraz poczty specjalnej,
 • dokonywanie podziału i ewidencjonowanie odebranej korespondencji z poczty zwykłej i specjalnej,
 • przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji dokumentów jawnych,
 • przygotowanie i kompletowanie spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa wykonywana na pierwszym piętrze budynku. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, itp. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku administracyjno-biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów o działalności archiwalnej w Policji oraz instrukcji kancelaryjnej,
 • samodzielność, inicjatywa w zakresie organizacji pracy,
 • dyspozycyjność, rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Wojska Polskiego 18
  47-220 Kędzierzyn-Koźle

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.946 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.
  Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone,
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (77) 4724609.